22.06.2020r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

W dniu 22 czerwca 2020r. (poniedziałek), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Goleniów odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, na którym przedstawione zostały kolejno sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego za rok 2019, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2019, ewaluacja za rok 2019, sprawozdanie z prac Rady Stowarzyszenia  za 2019r. oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2019. Na koniec uchwalono wysokość stawki członkowskiej dla Gmin.

W wolnych wnioskach omówiono wpływ pandemii na pracę Stowarzyszenia oraz możliwe pozyskanie dodatkowej kwoty na dofinansowanie wynikającej z różnicy kursowej.

Fotogaleria poniżej:

Więcej

Letnia Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Goleniów – Burmistrz Goleniowa zaprasza na bezpłatne szkolenia umiejętności cyfrowych

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich. Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety:

link tutaj

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjąć stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Więcej

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

Do zapoznania się załączamy poniżej pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020r.

Więcej