17 maja biuro LGD nieczynne

17 maja biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 17 maja 2021 r. biuro LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne. Będzie to dzień wolny za święto 1 maja, które w tym roku przypada w sobotę.

Podstawą prawną jest uchwała nr 3/03/2021 z dnia 10 marca 2021r. Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.


Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2021/K
Termin składania wniosków: od 19.04.2021r. do 07.05.2021r.
Wysokość limitu środków: 267 875,41 EUR (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 071 501,64 PLN)

(więcej…)

Więcej

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji
osób zatrudnionych

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (dalej: „Pracodawca”) informuje, iż:

w dniach od 29.03.2021r. do dnia 30.03.2021r. pracownicy chcący stanowić reprezentację osób zatrudnionych, w porozumieniu z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego mogą zgłaszać swoją kandydaturę;

w dniach od 31.03.2021r. do dnia 01.04.2021r. odbędą się wybory reprezentacji osoby zatrudnionej, w porozumieniu z którą Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Powyższe wybory są konieczne z uwagi na obowiązek wskazany w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia     4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2215).

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI

Więcej

Warsztat refleksyjny

W związku z zobowiązaniem Lokalnej Grupy Działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 24 lutego 2021r. w biurze Stowarzyszenia tj. w Bramie Wolińskiej IV piętro (Plac Bramy Wolińskiej 1) w Goleniowie o godzinie 13.00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz sąsiednie LGD.

Podczas warsztatu, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD (do wglądu i pobrania w biurze LGD na trzy dni przed planowanym warsztatem) oraz Państwa doświadczenia. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zapoznania się z materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do poniedziałku 22 lutego 2021r. mailowo na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie pod nr 504 062 884.

Więcej

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zabierz głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

W pkt. 1 proszę wybrać:
Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:
10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej, dzięki której powstało m.in. tak dużo miejsc pracy, nowych firm, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizowano inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

W projekcie PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

LEADER w nowym okresie programowania będzie również jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym gminy oraz małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy się zastanowić nad zwiększeniem jego alokacji, a nie zmniejszeniem.


Więcej

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

W ramach PROW 2014-2020 dzięki wsparciu lokalnych grup działania na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

·         8 526 miejsc pracy,

·         4 328 nowych firm,

·         3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

·         863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. Ponad 4000 grantobiorców, wśród których były koła gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, realizowało działania służące kultywowaniu tradycji, podnoszeniu świadomości społecznej, związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aktywizacją i integracją mieszkańców oraz wiele innych.

Te liczby wciąż rosną i pokazują jak bardzo istotny wkład w rozwój obszarów wiejskich mają lokalne grupy działania.

Więcej

Publikacja o projektach współpracy

Publikacja o projektach współpracy

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w „Konkursie na projekty współpracy”, zorganizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Z przyjemnością prezentujemy efekt konkursu w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, opracowanej przez Roberta Siewiorka. Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki w najbliższej przyszłości.

Celem publikacji jest uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.

Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem (kliknij tutaj)


Wystarczy na dole strony, tuż po artykułem pobrać broszurę w formie PDF.

Miłej lektury!

Więcej

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Wyniki konkursu na projekty współpracy!


13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW. W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy w formule wideokonferencji.

Co było celem konkursu?

Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;

Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;

Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Podczas gali wystąpili Członkowie Komisji Konkursowej – Pan Adam Dąbrowski przedstawił temat Inteligentny rozwój lokalny oparty na współpracy, a Pan Leszek Leśniak podsumował zgłoszenia konkursowe w prezentacji pt.Typologia projektów współpracy w kontekście relacji zarządzających projektem a lokalnymi społecznościami.

Członkowie komisji konkursowej zgodnie podziękowali organizacjom, które wzięły udział w konkursie i zechciały się podzielić wynikami swoich projektów. Informacje o nagrodzonych projektach przedstawiamy poniżej. Na koniec roku zostanie dodatkowo udostępniona publikacja przedstawiająca wszystkie projekty złożone w ramach konkursu.

Wyniki konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty współpracy z dnia 17.11.2020 r. Komisja konkursowa przyznała następujące  nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne:

 • Nagroda dla projektu Cztery Pory Roku na Krajnie, złożonego przez LGD Krajna Złotowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA i Stowarzyszeniem  LGD Krajna nad Notecią w wysokości 9 000 zł pobierz prezentację (2,63 MB)
 • Nagroda dla projektu Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa, złożonego przez LGD Zakole Dolnej Wisły w partnerstwie z LGD „Vistula Terra-Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz 2 LGD z Łotwy i 1 LGD z Chorwacji w wysokości 7000 zł pobierz prezentację (6,8 MB) 
 • Wyróżnienie dla projektu Skarby Ziemi Chełmińskiej, złożonego przez LGD Vistula–Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję w partnerstwie z LGD Ziemia Gotyku i LGD Zakole Dolnej Wisły – wyróżnienie za trwałość projektu i zaangażowanie lokalnej społeczności w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Od dziedzictwa do bogactwa, złożonego przez Partnerstwo Północnej Jury w partnerstwie z LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i 2 LGD z Czech – wyróżnienie za zaangażowanie społeczno-kulturowe w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu EKO-PÓŁNOC, złożonego przez LGD  Ziemia Gotyku w partnerstwie z LGD z Finlandii, LGD z Estonii i 3 LGD z Łotwy – wyróżnienie za działania ekologiczne w wysokości 2500 zł.

– w kategorii rozwój lokalny:

 • Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości, złożonego przez LGD Region Włoszczowski w partnerstwie z 19 LGDami:  LGD „Białe Ługi”; LGD „Dorzecze Bobrzy”; Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”; LGD „Nad Czarną i Pilicą”; Stowarzyszenie „LGD – Wokół Łysej Góry”; Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”; Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”; LGD ,,Ponidzie”; LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD ,,Ziemi Sandomierskiej„; LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”; LGD ,,Dorzecze Wisły”; LGD ,,Owocowy Szlak”; LGD „Perły Ponidzia”; LGD „Korona Sądecka”; LGD Powiatu Opatowskiego; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej; Lider Zielonej Wielkopolski w wysokości 10 000 zł pobierz prezentację (2,64 MB)
 • Nagroda dla projektu Dobre bo lokalne, złożonego przez LGD Dolina Stobrawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Św. Anny, Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i LGD z Czech w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Przedsiębiorczość + Operatywność +Współpraca + Ekonomia = Rozwój POWE-R, złożonego przez LGD Partnerstwo dla Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łyskor, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – wyróżnienie za wszechstronne podejście do grupy odbiorców projektu w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów  w wysokości 3000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Przyjaciele pszczół, złożonego przez LGD Ziemia Pszczyńska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żywiecki Raj i 2 LGD z Chorwacji – wyróżnienie za umiejętność wykorzystania zasobów danego obszaru (ludzkich, przyrodniczych i turystycznych) w wysokości 3000 zł.

– w kategorii turystyka:

 • Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR, złożonego przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w partnerstwie z 11 LGD: Stowarzyszenie LGD ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ,,WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju;  Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska; Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka”; Zielona Dolina Odry i Warty; LGD Zielone Światło; Stowarzyszenie – LGD Między Odrą a Bobrem; Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła; LGD KOLD; Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD; Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Nagroda dla projektu Odwiedź Pogranicze!, złożonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w partnerstwie z LGD z Czech- w wysokości 3500 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzenie, złożonego przez LGD Dolina Rzeki Grabi w partnerstwie z Federacją Gmin Madrytu z Hiszpanii- wyróżnienie za innowacyjność, trwałość projektu oraz umiejętne włączenie zasobów do gry terenowej w wysokości 3000 zł.

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna została przyznana dla projektu Kreator Przedsiębiorczości za najwyżej oceniony ze wszystkich ocenianych projektów oraz liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się (skalą i zakresem) na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych, niezależnie od kategorii tematycznych, w wysokości 10 000 zł.

Gratulujemy laureatom. Dziękujemy wszystkim lokalnym grupom działania za udział w konkursie.

Na zakończenie gali najlepsze projekty konkursowe zaprezentowali sami realizatorzy projektów.


Źródło: oryginalny artykuł na stronie KSOW


zdjęcie do artykułu – To zdjęcie utworzone przez kues1 z freepik.com

Więcej

Praca biura LGD

Praca biura LGD

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z obecną sytuacją w Kraju dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) pracownicy LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wykonują swoje obowiązki określone w umowie o pracę, również poza miejscem stałego wykonywania – poza biurem LGD.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w naszym biurze.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością LGD prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 504 062 884 bądź mailowy na adres: biuro@szansebezdrozy.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji

Więcej

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?
Animator to lider społeczności, przewodnik aktywistów, wsparcie w przedsięwzięciach jakie chcą zrealizować.
Działania lokalne rodzą się z chęci dokonania zmiany w otoczeniu: opieka nad porzuconymi zwierzętami, budowa placu zabaw, organizacja letnich i zimowych zajęć dla dzieci, wsparcie dla najbiedniejszych, założenie klubu gospodyń wiejskich, czy klubu morsów – powodów jest całe mnóstwo. Trzeba tylko umieć je wdrożyć.
Wszystko zaczyna się od pomysłu, idei, a później już trzeba przejść do działania – na każdym z etapów pomoże Animator społeczności lokalnej.
Społeczność jest po to, by pomagać sobie nawzajem. Animator społeczności lokalnej jest po to by pomagać w działaniach społeczności.
W naszym kalendarzu na listopad są nadal wolne terminy na spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Zapraszamy do kontaktu z naszą animatorką Kasią Kamińską
tel. 509 132 878
e-mail: katarzyna_kaminska@wp.eu
Więcej