Wyniki naboru wniosków w ramach PROW, termin naboru od 22.04.2013 r. do 09.05.2013 r.

Maj 29, 2013 w Aktualności
Informujemy, iż listy rankingowe operacji w ramach LSR w zakresie:
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Małe projekty,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
znajdują się w  bocznym menu -> PROW 2007-2013 -> wyniki naborów.
 
Od decyzji Rady przysługuje odwołanie w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji, lecz nie później niż do 30 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. W tym samym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny operacji (pl. Bramy Wolińskiej 1, Goleniów). 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wniesiony po upływie 7 dni kalendarzowyc, będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

Rada ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania i ogłoszenie ostatecznej decyzji.