Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Kwi 5, 2011 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 11 kwietnia 2011 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

 materiay_na_walne.rar

W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 11 kwietnia br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

Porządek obrad:

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad i  przyjęcie nowego porządku (głosowanie jawne),
 4. Wybór sekretarza  (głosowanie jawne),
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 6. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
 7. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
 8. Rozdanie certyfikatów uczestnikom Szkoły Animatorów Wiejskich – edycja 2010 r.,
 9. Przedstawienie ewaluacji za rok 2010 przez Komisję Rewizyjną i dyskusja,
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 (Rachunek zysków i strat, Bilans),
 11. Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2010 przez Komisje Rewizyjną i dyskusja,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 (głosowanie jawne),
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia,
 15. Podjęcie uchwały udzielającej lub nie udzielającej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2010,
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w 2010 roku,
 17. Wybory uzupełniające do Rady (głosowanie jawne),
 18. Ukonstytuowanie się Rady w nowym składzie i podjęcie uchwały przyjmującej nowy skład Rady,
 19. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (głosowanie jawne),
 20. Ukonstytuowanie się Komisji w nowym składzie i podjęcie uchwały przyjmującej nowy skład Komisji,
 21. Zgłoszenie propozycji do budżetu na 2012 rok i dyskusja,
 22. Wolne wnioski
 23. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Prezes zarządu

dr Zbigniew Łukaszewski