Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 04.04.2013 r.

Mar 20, 2013 w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 04 kwietnia (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania
ustalono na 04 kwietnia br. na godz. 17.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie
(pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 04 KWIETNIA 2013r.
1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne),
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012 (Rachunek zysków i strat, Bilans),
8. Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2012 przez Komisję Rewizyjną i dyskusja,
9. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 (głosowanie jawne),
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu,
11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu (głosowanie jawne),
12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2012 (głosowanie jawne),
13. Przedstawienie sprawozdania Rady,
14. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady,
15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
16. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
17. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia pod kątem organizacji pożytku publicznego (głosowanie jawne),
18. Przedstawienie ewaluacji za rok 2012 i dyskusja,
19. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia ewaluacji,
20. Wolne wnioski,
21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.
Projekty uchwał i sprawozdań na Walne Zebranie Członków oraz Ewaluacja 2012 roku  –  Pobierz