Walne Zebranie Członków – 06.11.2012 r.

Paź 23, 2012 w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 06 listopada (wtorek) 2012 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 06 listopada br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
 
PORZĄDEK OBRAD
 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
 W DN. 06 LISTOPADA 2012r.
 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
 2. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 4. Wybór sekretarza  (głosowanie jawne),
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 6. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
 7. Przedstawienie planu budżetu na 2013 r., dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne),
 8. Podjęcie uchwały wnoszącej zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju: harmonogram naborów, karty oceny wniosków (kryteria wyboru operacji),
 9. Informacja o zrealizowanych działaniach w roku 2012,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.
Informacja uzupełniająca:
Projekt uchwały i protokołu oraz projekt budżetu na 2013 –  Pobierz 
Projekt uchwały, protokołu i załaczników –  Pobierz