Walne Zebranie Członków – 9 czerwca 2016 r.

Cze 1, 2016 w Aktualności
Walne Zebranie Członków – 9 czerwca 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 9 czerwca 2016 roku (czwartek), na godz. 16.30 – I termin i 17.00 – II termin.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie i przedstawienie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).
 3. Wybór sekretarza zebrania (głosowanie jawne).
 4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 5. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne).
 6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym).
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 (Rachunek zysków i strat, Bilans).
 9. Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2015 przez Komisję Rewizyjną i dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 (głosowanie jawne).
 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok (głosowanie jawne).
 13. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015 (głosowanie jawne).
 14. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady za 2015 rok (głosowanie jawne).
 16. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 (głosowanie jawne).
 18. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
 19. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
 20. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 21. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 22. Omówienie i przyjęcie planu finansowego od 01.07.2016r. do 31.12.2017r.
 23. Przedstawienie i omówienie projektu uchwały ws. ustalenia wysokości diet członkom Zarządu.
 24. Podjęcie uchwały ws. ustalenia wysokości diet członkom Zarządu.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przez Przewodniczącego Zebrania.

Sprawozdania finansowe oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie www.szansebezdrozy.pl w zakładce „Pobierz” od 2 czerwca 2016 r.