Walne Zebranie Członków – 26 września 2016 r.

Wrz 19, 2016 w Aktualności
Walne Zebranie Członków – 26 września 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 września 2016 roku (poniedziałek), na godz. 16.30 – I termin i 16.45 – II termin.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie i przedstawienie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).
 3. Wybór sekretarza zebrania (głosowanie jawne).
 4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 5. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne).
 6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym).
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady
 9. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Rady (głosowanie jawne)
 10. Podjęcie uchwały ws. wysokości diet dla członków Rady (głosowanie jawne)
 11. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 12. Podjęcie uchwały ws. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (głosowanie jawne)
 13. Przedstawienie zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteriach wyboru tych operacji
 14. Podjęcie uchwały ws. zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteriach wyboru tych operacji (głosowanie jawne)
 15. Wybór „Męża Zaufania”
 16. Przedstawienie informacji dotyczącej operacji własnych
 17. Przedstawienie informacji na temat Zachodniopomorskiej Federacji LGD oraz podjęcie uchwały ws. przystąpienia oraz wyznaczenia pełnomocnika.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przez Przewodniczącego Zebrania.