Walne Zebranie Członków 14.04.2014r.

Kwi 7, 2014 w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 14 kwietnia 2013 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). 
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
W DN. 14 KWIETNIA 2014 r.

1.    Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2.    Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
3.    Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
4.    Wybór sekretarza (głosowanie jawne),
5.    Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
6.    Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013 (Rachunek zysków i strat, Bilans),
8.    Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2013 przez Komisję Rewizyjną i dyskusja,
9.    Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 (głosowanie jawne),
10.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu,
11.    Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu (głosowanie jawne),
12.    Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2013 (głosowanie jawne),
13.    Przedstawienie sprawozdania Rady,
14.    Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady (głosowanie jawne),
15.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
16.    Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej (głosowanie jawne),
17.    Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
19.    Przedstawienie ewaluacji za rok 2013 i dyskusja,
20.    Podjęcie uchwały ws. przyjęcia ewaluacji (głosowanie jawne),
21.    Wolne wnioski,
22.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.


Informacja uzupełniająca: sprawozdania finansowe, ewaluacja oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie www.szansebezdrozy.pl w zakładce aktualności od 07 kwietnia 2014 r.
 
Pliki do pobrania: