Razem Możemy Więcej

Gru 9, 2011 w Aktualności

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu wniosków Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie aktywności wśród mieszkańców terenów wiejskich. O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne) mające siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:

 • szeroko pojęta działalność kulturalno – oświatowa, obejmująca:
  • kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
  • wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini – amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej,
 • wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.)

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje.