Posiedzenie Rady 21.05.2014 r.

Maj 15, 2014 w Aktualności

Infomujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach naborów ogłoszonych w terminie 29.04.2014 r. – 13.05.2014 r. odbędzie się 21.05.2014 r. (środa) o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).

PORZĄDEK OBRAD RADY

 1. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 6. Przedstawienie zakresu oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 7. Omówienie popełnianych błędów podczas posiedzeń Rady,
 8. Zapoznanie się z wnioskami będącymi przedmiotem posiedzenia,
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 14. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla” Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji  niewybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 19. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 23. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 24. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 25. Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.

 

W przypadku wystapienia odwołań od wyników oceny – Odwoławcze Posiedzenie Rady zaplanowano na 11.06.2014 r. na godz. 14.00 w biurze LGD (p. Bramy Wolińskiej 1).

Odwołania należy składać w biurze Stowarzyszenia w terminie  terminie 7 dni  kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o wynikach oceny operacji, lecz nie później niż do 25 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

W tym samym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu w siedzibie LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1, Goleniów) do kart oceny operacji. Prawo do odwołania przysługuje tylko jeden raz.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wniesiony po upływie 7 dni kalendarzowych, będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.