Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Lip 31, 2015 w Aktualności, PROW 2014-2020
Plan włączenia społeczności lokalnej – konsultacje społeczne

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej „planem włączenia społeczności” Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego służyć będzie przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia LSR przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Na potrzeby tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zapewnienia oddolnego charakteru dokumentu Stowarzyszenie zorganizuje po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR. Spotkania odbędą się przy udziale lokalnej społeczności, a ich tematyka będzie dotyczyła w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Spotkania odbywać się będą według terminów uwzględnionych w Harmonogramie konsultacji społecznych. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców.

Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

Obsługa mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR będzie odbywać się podczas dyżurów 2 dni w tygodniu tj. wtorek i środa w godzinach od 08:00 do 15:00, kiedy to mieszkańcy obszaru będą mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia.

Informacja o planowanych do realizacji spotkaniach będzie rozpowszechniania za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia, portali społecznościowych (facebook), plakatów informacyjnych rozkolportowanych po wszystkich gminach oraz mailingowo do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz sołtysów z obszaru LSR.

Metodą angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie internetowe badanie ankietowe.

Ankieta umieszczona będzie na stronie własnej Stowarzyszenia www.szansebezdrozy.pl.

Harmonogram konsultacji społecznych:

Gmina Goleniów: 22.08.2015 (sobota) – Świetlica wiejska w Budnie godz. 9.00
Gmina Przybiernów: 25.08.2015 (wtorek) – Urząd Gminy w Przybiernowie godz. 10.00
Gmina Nowogard: 28.08.2015 (piątek) – Świetlica wiejska w Łęgnie godz. 14.00
Gmina Maszewo: 02.09.2015 (środa) – Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie godz. 17.00
Gmina Osina: 09.09.2015 (środa) – Świetlica wiejska w Osinie godz. 18.00
Gmina Stepnica: 10.09.2015 (czwartek) – Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy godz. 17.00

Podczas spotkań konsultacyjnych Stowarzyszenie będzie rozpowszechniało wśród uczestników informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkań zostanie również spełniony obowiązek poinformowania o współfinansowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

new prow 14-20 b&w

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.