NIK o wykorzystaniu pieniędzy z LEADER 2007-2013

Maj 4, 2015 w Aktualności
NIK o wykorzystaniu pieniędzy z LEADER 2007-2013

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wdrażanie pieniędzy z PROW 2017-2013 na Lokalne Strategie Rozwoju. Skontrolowano dziewiętnaście jednostek: ministerstwo, centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, sześć urzędów marszałkowskich oraz jedenaście Lokalnych Grup Działania.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli fundusze publiczne na realizację działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wykorzystano właściwie. Pieniądze wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na budowę i remonty obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Prawidłowe też było przygotowanie osi LEADER do wdrożenia w ramach PROW 2007–2013. Stwierdzono jednak nieprawidłowości. Dotyczyły one realizacji osi. W odniesieniu do samorządów województw polegały one przede wszystkim na nieprzestrzeganiu określonych w przepisach prawa terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na realizację małych projektów. W przypadku lokalnych grup działania – na dokonywaniu wyboru małych projektów do sfinansowania niezgodnie z kryteriami ustalonymi w lokalnych strategiach rozwoju, naruszaniu zasady bezstronności w wyborze projektów, a także nieprawidłowym informowaniu beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków.

Z raportem NIK można zapoznać się tutaj.

Źródło: nik.gov.pl