Nabory (28 pozycji)

Cze 10, 2016 w Aktualności
Nabory (28 pozycji)

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

 1. CZAS UCIEKA! Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym. Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej. Nabór do 13 czerwca. Więcej na www

 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego można starać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nabór do 15 czerwca br. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs POWER 2.9. Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór do 17 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. NOWOŚĆ! Konkurs Komisji Europejskiej w ramach UE Aid Volunteers dla organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Nabór trwa do 07.2016 r., do godz. 12.00. Więcej informacji na www
 2. NOWOŚĆ! Nowy planowany konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 08.2016 r. Więcej na www
 3. NOWOŚĆ! Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.” Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” – nabór do 06.2016 r. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. – od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www
 1. Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych – od 25.05.2016 do 20.06.2016 Więcej na www
 1. Fundacja PZU prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „PZU z kulturą – nabór do 06.2016”, „Z PZU po lekcjach” – nabór do 30.06.2016. Więcej na www
 1. Konkurs Ministerstwa Oborny Narodowej: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie – do 23.06.2016 r. Więcej na www
 1. Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) do 23 czerwca br. (do godziny  18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Więcej na www i na www
 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Konkurs POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Ostatnia szansa na fundusze norweskie i EOG z perspektywy 2009-2014! Konkurs Ministerstwa Zdrowia – operatora programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www
 1. Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach – od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www
 1. Konkurs PO IiŚ4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 4.2 na „Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych”. Nabór do 07.2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności – od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www
 2. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 1. Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www