Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Lis 15, 2016 w Aktualności, Praca w LGD
Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

do 29 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

Stanowisko: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • biegła obsługa komputera i Internetu,
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej,
 • kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych),
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów,
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność..

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • ukończone kursy związane z projektowaniem i zarządzaniem projektem,
 • znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2014-2020,
 • miejsce zamieszkania na obszarze LGD,
 • prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE:

znajomość języka obcego

ZADANIA:

 • prowadzenie szkoleń i doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD,
 • przygotowywanie materiałów i obsługa administracyjna Rady LGD, sporządzanie projektów uchwał w sprawie wyboru operacji wybieranych przez organ decyzyjny a następnie przekładanych do weryfikacji do SW,
 • informowanie i ogłaszanie naborów w ramach projektów konkursowych i grantowych,
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach projektów konkursowych i grantowych – przyjmowanie wniosków, weryfikacja, przygotowywanie umów z beneficjentami,
 • przekazywanie środków pieniężnych dla beneficjentów projektów konkursowych i grantowych – współpraca w tym zakresie z księgową,
 • kontrola i monitoring projektów konkursowych i grantowych realizowanych przez beneficjenta,
 • przyjęcie, weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych po zrealizowaniu przez beneficjenta projektu grantowego,
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
 • przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji związanych z wdrażaniem LSR,
 • monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji,
 • przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działań związanych z realizacją LSR,
 • prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników biura i animatora,
 • wspieranie merytorycznie animatorów społeczności lokalnej,
 • stała współpraca z animatorem, zbieranie sprawozdań i przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy animatora,
 • monitoring i ewaluacja wskaźników realizacji projektów wnioskodawców,
 • przygotowywanie dokumentacji do aneksowania LSR związanych z budżetem i wdrażaniem LSR,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • świadczenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów,
 • gromadzenie dokumentacji,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów własnych,
 • przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów składanych w ramach projektów grantowych i własnych,
 • świadczenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów,
 • gromadzenie dokumentacji,
 • prace zlecone przez zarząd lub dyrektora.

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę

wymiar czasu pracy – pełen etat

Kandydaci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada),
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 1. złożenie dokumentów przez kandydata,
 2. weryfikacja oferty pisemnej,
 3. rozmowy kwalifikacyjne,
 4. ogłoszenie wyników.