Konkursy dla NGO

Lip 18, 2016 w Aktualności
Konkursy dla NGO

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

CZAS UCIEKA! Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

CZAS UCIEKA! Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016” Nabór trwa do 22 lipca br. Więcej na www

CZAS UCIEKA! Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach – od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www

NOWOŚĆ! NESsT zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby młode i kobiety do pracy w branży BPO/IT do aplikowania. Wybrane z nich otrzymają wsparcie doradcze i mentoringowe ekspertów NESsT oraz po 25 000 dolarów na rozwój biznesu społecznego. Nabór aplikacji trwa do 31 sierpnia br. Więcej na www

NOWOŚĆ! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej – Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www

NOWOŚĆ! Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży to nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Wnioski przyjmuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji do 5 sierpnia 2016 r. Więcej na www

NOWOŚĆ!  Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert mija 8 sierpnia br. Więcej na www

NOWOŚĆ! Otwarcie „naboru specjalnego” dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Więcej na www

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Nabór potrwa do 27 lipca 2016 r. Więcej na www

Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

Konkurs POWER 4.2 na „Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych”. Nabór do 29.07.2016 r. Więcej na www

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER  od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www

Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności – od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwa moduły. Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Termin upływu zgłoszeń mija 14 sierpnia br. Więcej na www

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www

Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www

Konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 19.08.2016 r. Więcej na www

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER. Termin składania wniosków to 16 – 31 sierpnia 2016 r. Więcej na www

Trwa konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www

Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www

Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.” Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016

Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej – konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 NABÓR od 25 lipca do 16 września 2016 r. Więcej na www