Konkursy – nowości

Sie 29, 2016 w Aktualności
Konkursy – nowości

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

1.       CZAS UCIEKA! NOWY NABÓR DO PROGRAMU mikrogranTY! W sierpniu ruszył ostatni w tym roku nabór do programu mikrogranTY. Do zgarnięcia jest 2000 zł brutto na inicjatywę realizowaną na terenie miasta Szczecin! Poszukiwani są wszyscy z pomysłami na kulturalne działania z sąsiadami. Udział mogą wziąć wszyscy, którzy we współpracy z lokalną społecznością czy wspólnotą mieszkaniową przeobrażą kamienicę, blok, dom wielorodzinny w otwartą na wszystkich przestrzeń kultury. Nabór potrwa od 1 do 31 sierpnia br. Więcej na www

2.       NOWOŚĆ!  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sporządzenia raportu z ewaluacji za lata 2014–2015 „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”. Nabór potrwa do 31 sierpnia br. Więcej na www

3.       NOWOŚĆ! WSPARCIE KONSULACJI PUBLICZNYCH. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ. Konkurs POWER na Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych (Działanie 2.16). W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych. Projekty MUSZĄ być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową. Konkurs rozpocznie się 19.09.2016 i potrwa do 03.10.2016. Więcej na www

  1. NOWOŚĆ! Konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1) „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych” – nabór do 2.09.2016 r. Więcej na www

2) „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań” – nabór do 2.09.2016 r. Więcej na www

3) „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej” – nabór do 1.09.2016 r. Więcej na www

5.       NOWOŚĆ! Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski można składać w trzech obszarach:
1. Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym – do 16.10.2016 r.
2. Obszar wsparcia II – Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) – o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny – do 16.10.2016 r.
3. Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych – do 1.12.2016 r. Więcej na www

  1. NOWOŚĆ! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00. Więcej na www
  1. NOWOŚĆ! Konkurs MSWiA: Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym – nabór do 7.09.2016 r. Więcej na www
  1. NOWOŚĆ! MSWiA ogłosiło konkurs w ramach FAMI, czyli FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI na „Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej oraz reprezentacji prawnej” oraz „Zapewnienie cudzoziemcom opieki prawnej, zwłaszcza osobom wymagającym szczególnego traktowania” Nabór trwa do 23.09.2016 r. Więcej na www
  1. NOWOŚĆ! NFOSiGW ogłosił konkurs pt. „Racjonalna gospodarka odpadami„. Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności” mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www