?Aktywna Wiosna? ? skorzystaj z programu, nie zwlekaj!

?Aktywna Wiosna 2010? to program dla wszystkich tych, którzy działają na rzecz aktywności młodzieży oraz promowania środowiska lokalnego.

Aktywna WiosnaJeżeli w Twojej miejscowości nie ma miejsc, gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów – zbierz grupę i przygotujcie wniosek.

 

 

Wniosek może złożyć organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, czyli nie stanowiąca podmiotu prawnego (w tym przypadku wymagana jest współpraca z zarejestrowaną organizacją pozarządową, tzw. organizacją wspierającą, która przejmie opiekę nad wnioskodawcami i będzie odpowiedzialna za kwestie finansowe związane z projektem).

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji wynosi 9 000 zł. Zwycięzcy otrzymają dotację (grant) od Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Obok grantu nagrodą dla zwycięzców będzie tradycyjnie zaproszenie na warsztaty dla liderów lokalnych do Akademii Aktywnej Wiosny. Ostateczny termin zgłaszania projektów upływa z dniem 12 lutego br.

?Aktywna wiosna 2010? to ósma edycja Konkursu Grantowego, który jest autorskim programem Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2003r. i już wtedy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory fundacja wsparła dotychczas blisko 200 projektów z całej Polski. Fundacja od blisko dekady wspiera rozwój młodych talentów, aktywnych ludzi, realizację ciekawych projektów, budowę społeczeństwa obywatelskiego i integrację społeczności lokalnej.

Informacja, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach internetowych:  www.nowogard.pl oraz www.aktywnawiosna.pl.

Informacji telefonicznej udziela: Magdalena Magda 022 840 83 40

Opracowała: Krystyna Dwornik

UM w Nowogardzie

 

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”

Najbliższe posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 16 lutego br. o godz. 16.30 w Bramie Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Porządek posiedzenia:
 
1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,
6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
9. Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.

 

 

 

Więcej

Nowe nabory: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza NABORY na 2010 rok wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania:

 tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego {yootooltip title=[Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013] width=[550] mode=[cursor]} PROWProgram Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie realizowany na terenie całego kraju. Podstawą jego realizacji jest opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt, który został zaakceptowany przez Komitet Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej (24 lipca 2007 r.). Instrumenty PROW podzielono na osie, których realizacja ma się przyczynić do osięgnięcia następujących celów:
– poprawa konkurencyjnośći rolnictwa i leśnictwa przez wsieranie restrukturyzacji , rozwoju i innowacji;
– poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami;
– poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Wszystkie te działania w tych ramach będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano 17 217 817 541 euro. Ludność wiejska to główni beneficjenci programu.{/yootooltip} . Więcej w menu Ogłoszenia o naborach.

Więcej

Promuj swoje umiejętności, promuj swoje pomysły!