Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż w dn. 29 marca (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedziebie biura LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1) odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

 

Tematy spotkania:

1. godziny pracy biura LGD

2. projekt POKL działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

3. wybór nowego członka Stowarzyszenia (uchwała z Gminy Nowogard)

Zapraszamy!

 

Więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 marca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

 

Pobierz komplet materiałów jako archiwum ZIP.

Archiwum zawiera następujace pliki: PROJEKT sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02-10.doc, PROJEKT sprawozdanie Zarzadu_za_2009.doc, PROJEKT Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009.doc, PROJEKT uchwała  plan dzialalnia.doc, PROJEKT uchwała _absolutorium.doc, PROJEKTuchwała _wybory_rada.doc, PROJEKTuchwała _wybory_zarzad.doc, Regulamin Walnego.doc, Zalacznik_nr_4_do_projektu sprawozdania z dzialalnosci LGD_01.01.09-28.02.10.xls, Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.doc

 


W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 29 marca br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady

 8. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2009r.

 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 10. Dyskusja i udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w formie podjęcia uchwały (głosowanie jawne)

 11. Przedstawienie planu działania na rok 2010 i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 12. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 13. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia (głosowanie tajne)

 14. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmianę w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

 15. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków (głosowanie jawne)

 16. Przedstawienie wskaźników realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

 17. Wolne wnioski

 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

Prezes Zarządu

Dr Zbigniew Łukaszewski

Więcej