Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

(więcej…)

Więcej

Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Nabór na stanowisko Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

do 29 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

Stanowisko: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Wymagania wobec kandydata: (więcej…)

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

Rozstrzygnięcie konkursu na p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

Informujemy, że dnia 26.10.2016 r. w biurze LGD w Bramie Wolińskiej w Goleniowie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów.

Decyzją Zarządu Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów wybrano kandydaturę Pana Remigiusza Józefowicza.

Więcej

Nabór na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

Nabór na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na stanowisko: p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalisty do spraw projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

do 25 października 2016 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

Stanowisko: p.o. Dyrektora Biura LGD i specjalista do spraw projektów

Wymagania wobec kandydata: (więcej…)

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na pracowników biura w LGD

Informujemy, że dnia 11.02.2014r. w biurze LGD odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na pracowników biura w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Decyzją Zarządu LGD na specjalista ds. programów pomocowych wybrano kandydaturę Remigiusza Józefowicza natomiast jako osobę do monitoringu i weryfikacji wskaźników wybrano Łukasza Wójcika.


Więcej

Nabór na stanow. specjalista ds. programów pomocowych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. programów pomocowych.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

do 5 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.


Stanowisko: Specjalista ds. programów pomocowych

Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera i Internetu
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej (POKL, GRUNDWIG, INTERREG) i innymi
 • kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych)

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • ukończone kursy związane z projektowaniem i zarządzaniem projektem
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2007-13 oraz innych programów np. RPO
 • miejsce zamieszkania i działalność na obszarze LGD
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka obcego

Zadania:

 • wykonywanie zadań wynikających z procedury naboru i oceny wniosków o pomoc (w tym przygotowywanie ogłoszeń o naborach)
 • obsługa beneficjentów, doradztwo i pomoc przy sporządzaniu aplikacji i rozliczaniu projektów w ramach LSR
 • obsługa posiedzeń Rady (w tym przygotowanie dokumentów i prowadzenie rejestru uchwał)
 • wykonywanie zadań związanych z działalnością szkoleniową LGD organizacja konferencji LGD
 • monitoring realizacji celów LSR (wskaźniki) oraz przygotowanie aktualizacji LSR
 • działania dot. pozyskania dodatkowych źródeł finansowania
 • nadzór oraz współpraca z księgową/ kadrową
 • opisywanie dokumentów księgowych
 • prace zlecone przez zarząd lub dyrektora

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełen etat

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników

 

Więcej

Nabór na osobę do monitoringu i weryfikacji wskaźników

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego poszukuję osoby do monitoringu i weryfikacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 5 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego; ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 (Brama Wolińska, IV piętro); 72-100 Goleniów.

 Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera i Internetu
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura
 • kompetencje pracownika administracyjno – biurowego (doświadczenie w pracach biurowych)
 • prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów znajomość Leadera, PROW w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 oraz innych programów np. RPO
 • miejsce zamieszkania i działalność na obszarze LGD
 • komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka obcego

Zadania:

 • monitoring i weryfikacja realizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju
 • wyjazdy w tereni przygotowywanie kwartalnych raportów z realizacji LSR
 • opracowanie ankiet i pism badających stopień wykorzystania środków, stopień wykorzystania powstałych obiektów itd.
 • wykonywanie zadań związanych z działalnością szkoleniową LGD organizacja konferencji LGD
 • współpracowała z beneficjentami, którzy zrealizowali operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 • prace zlecone przez zarząd lub dyrektora

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenia

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników

 

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na Specjalistę ds. funduszy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Remigiusz Józefowicz  zam. w Goleniowie.

W wyniku rozmów kwalifikacyjnych, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wybrał ofertę Pana Remigiusza Józefowicza zam. w Goleniowie , który uzyskał największą ilość głosów.

 
Zbigniew Łukaszewski 
Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: Specjalista ds. funduszy w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Informujemy, że w wyniku weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Remigiusz Józefowicz
2. Anna Małecka
3. Dominik Okunek

Goleniów, dnia 26.04.2011 r.
Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Łukaszewski


Więcej

Nabór na pracownika

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na pracownika na stanowisko specjalista ds. funduszy
 

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

Do dnia 19 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów.

Wymagania konieczne dla kandydata pobierz


Więcej