Odnowa i rozwój wsi

Cel

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Zakres

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Beneficjent

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:

– gminy wiejskiej lub

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;

3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;

4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;

5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ?Odnowa i rozwój wsi? w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Więcej

Małe Projekty

Cel działania
Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się  do wsparcia w ramach działań osi 3 – Jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4.500 zł. do 100 000 zł.

 

Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały okreslone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z poźn. zm).

Zakres pomocy
1) Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR,
w tym przez;
?    udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu;
?    organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez;
?    promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturalnego, historycznego lub przyrodniczego;
?    kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
?    kultywowanie języka regionalnego i gwary;
?    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez;
?    utworzenie lub zmodernizowanie bazy  informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informatycznych dotyczących obszaru objętego LSR,
?    budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5)  Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

6)  Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez;
?    odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
?    remont lub wyposażenie muzeów,
?    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym , albo podnoszenie jakości takich produktów;8) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyjątkiem działalności rolniczej

8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłą czeniem działalności rolniczej.

Kryteria dostępu
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt;
1)  Nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego lub
b) ze środków własnych samorządu terytorialnego;
2)  Będzie realizowany w nie więcej niż w dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014;
3)  Płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację pomocy nie może przekroczyć 25 tyś. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

Podstawa prawna
Podstawą prawną funkcjonowania Małych projektów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działąnia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju” objętego PROW NA LATA 2007-2013

Rozporządzenie – zmiania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmienające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Rozporządzenie – zmiana

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl w dziale ?Ogłoszenia o naborach? – Małe projekty

Więcej

Nabory „odnowa i rozwój wsi” 2011

Nabory „odnowa i rozwój wsi” 2011

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania ?Odnowa i rozwój wsi?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 870 834 zł

Dokumenty do pobrania:

1.    Wniosek o przyzanie pomocy Odnowa i rozwój wsi 2011.xls

2.    Instrukcja wypeniania wniosku  o przyznanie pomocy Odnowa i rozwój wsi 2011.pdf

3.  Karta opisu operacji 2011.doc

4.  Minimalne wymagania których spełnienie jest niezbędne do  wyboru operacji przez  LGD – Odnowa i rozwój wsi


Więcej

Nabory „małe projekty” 2011

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zgłoszenia 27.01.2010-19.02.2010

Małe projekty zgłoszenia 28.12.2009-26.01.2010

Małe projekty zgłoszenia 27.01.2010-19.02.2010

Działanie ‚Odnowa i rozwój wsi’ zgłoszenia 28.12.2009-26.01.2010

Działanie ‚Odnowa i rozwój wsi’ zgłoszenia 27.01.2010-19.02.2010