Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

(więcej…)

Więcej

Wyniki naborów

Wyniki naborów

Informujemy, że w zakładce „Wyniki naborów” znajduje się protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 11.12.2019 r. oraz listy operacji zgodnych z LSR i  listy operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2019/K , 5/2019/K oraz dla operacji własnych.

Więcej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie: (więcej…)

Więcej

i Taxi – częściej i łatwiej

i Taxi – częściej i łatwiej

Dobre Praktyki

Dobre Praktyki

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przedstawia publikację pn. „Dobre praktyki – projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-20120 oraz w ramach PO „Rybactwo i Morze”. (więcej…)

Więcej

Konsultacje LSR

Konsultacje LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR  zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu: (więcej…)

Więcej

Informacja o realizacji operacji własnych

Informacja o realizacji operacji własnych

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, (więcej…)

Więcej

Szkolenie dla beneficjentów działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenie dla beneficjentów działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

We wtorek 10.09.2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in. : zasady przyznawania pomocy, wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawę oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.
Więcej